fbpx

「跳繩強心」

校際花式跳繩比賽 2016

「跳繩強心」校際花式跳繩比賽
小學乙二組
冠軍 聖公會李兆強小學

優異獎 香港學生輔助會小學

「跳繩強心」校際花式跳繩比賽2016
小學乙一
亞軍 香海正覺蓮社佛教正慧小學

「跳繩強心」校際花式跳繩比賽2016
中學甲組
季軍 樂善堂梁銶琚書院

000